Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a PIN-IT

prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook

przez PIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (dalej Administrator), kontakt: korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby lub @: biuro@pin-it.pl.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 • treść Państwa komentarzy,
 • dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
 • prowadzeniu fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości),
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

 • upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne),
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 

 1. Przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje
 • Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa poprzez wpisy na fanpage’u w portalu Facebook oraz Państwa publicznego profilu.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data